Список публікацій за 2001-2014 р. р.

Автор Admin Опубліковано: Червень - 7 - 2018

СПИСОК

публікацій наукових працівників Кременецького ботанічного саду за 2001-2014 р. р.

№ п/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Автори

1

Кременецький ботанічний сад: минуле, сучасне, майбутнє // Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип.11.5. – С. 55 – 59.

Стельмащук В.Г., Онук Л.Л.,

Цицюра Н.І,.

Черняк В.М.

2

Природні місцезростання червонокнижних видів рослин у межах м. Кременця // Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип.11.6

4

Онук Л.Л.,

Чубата Т.В.,

Дейнеко С.О.,

Іванюк А.С.

3

Використання теоретичних основ зеленого будівництва для проектних розробок по створенню формового саду в Кременецькому ботанічному саду // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. молодих дослідників. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 106 – 107.

2

Кубінський М.С.

4

Природні місцезростання представників родини Orchidaceae району Кременецького горбогір’я // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного різноманіття: збірник наукових праць. – Гримайлів – Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 251 – 256.

6

Дейнеко С.О.,

Бойко С.А.

5

Семеношение сосны обыкновенной на известковых склонах Кременецких гор и сосны меловой на меловых отложениях вдоль р. Северский Донец // Збереження біорізноманітності на південному сході України: Матер. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 14 вересня 2004 р.). – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2004. – С. 36 – 37.

2

Лисничук А.Н.,  Тунда С.Н.,

Коршиков И.И.

6

Еколого-ценотичні особливості представників родини Orchidaceae на території Кременецького ботанічного саду // Охорона рідкісних видів рослин: проблеми і перспективи. – Харків: Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна, 2004 р.

2

Віхорчук С.О.

7

Рослинність природних деревостанів Pinus sylvestris L. у заповідних зонах Кременецького горбогір’я //  Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецький ботанический сад НАН Украины. –  2005. – Вып. 5. – С. 228 – 232. Видання ВАК.

5

Ліснічук А.М.

8

Насіннєва продуктивність Pinus sylvestris L. В сосновому та в дубово-сосновому лісах Кременецького горбогір’я // Відновлення порушених природних екосистем: Матер. Другої міжнар. наук. конф. (м. Донецьк, 6 – 8 вересня 2005р.). – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2005. – С. 168 – 170

3

Ліснічук А.М.

9

Стан популяцій і охорона Epipactis purpurata Smith. (Orchidaceae) на території Кременецького горбогір’я  // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матер. V Міжнар. наук. конф. молодих дослідників, присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім.. М.М. Гришка НАН України (7 – 10 червня 2005 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С.34 – 35.

2

Віхорчук С.О.,

Бойко С.А.

10

Ценотична характеристика петрофітної рослинності м. Кременець

- //-//-//-

С.36 – 38.

3

Мельничук О.А.,

Чубата Т.В.

11

Особливості насіннєвого розмноження родів Platycladus Spach., Thuja  Torn. родини    Cupressaceae F. Neger в умовах Тернопільської області

-//-//-//-

С. 26 – 27.

2

Цицюра Н.І.,

Вовчок М.С.

12

Колекція лікарських рослин, кормових, овочевих та пряно смакових культур Кременецького ботсаду

-//-//-//-

С. 189 – 190.

3

Стельмащук В.Г.,

Ткачук В.Є.,

Середюк Н.В.,

Дранчук Л.П.,

Хоптян Л.І.

13

Перспективи створення експозиції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду // Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень: Матер.  міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю Національного ботанічного саду ім.. М.М. Гришка НАНУ (м. Київ, 19 – 21 вересня 2005р.). – Київ: Український фітосозологічний центр, 2005. – С. 189 – 190.

2

Ліснічук А.М.,

Щурик Р.С.

14

Аналіз генетичної спорідненості реліктових популяцій Pinus sylvestris L. i Pinus sylvestris var cretacea Kalenicz. еx com. в Україні // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63. – № 6. – С. 845 – 852 Видання ВАК.

7

Коршиков І. І., Мудрик О. А., Ліснічук А.М., Великоридько Т. І.

15

Сонцецвіт сивий. Солянка сива – Нelianthemum canum (L.) Hornem // План заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду. – Харків: ВД «Райдер», 2006. – С.23 – 25.

2

Онук Л.Л.

16

Колекційний фонд лікарських рослин Кременецького ботанічного саду // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: Матер. Міжнар. наук. конференції (Березоточа, 12-14 липня 2006 р.) – Березоточа, 2006. – С. 171 – 173.

3

Хоптян Л.І.,

Онук Л.Л.,

Ростківська О.А.

17

Перспективи збереження генофонду раритетних видів флори Кременецького горбогір’я методом створення зон комплексної інтродукції // Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках: Матер. Міжнар. наук. конф. (м. Донецьк,  5 – 7 вересня 2006 р.). – Донецьк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 148 – 150.

2

Стиранкевич Р. Г., Ліснічук А.М.

18

Інтродукція та перспективи використання Magnolia Kobus DS в озелененні на Кременеччині

-//-//-//-

С.91 – 93.

3

Мельничук О.А.

19

Еколого-ценотична характеристика місцезростань Botrichium lunaria (L.) Sw. у Кременецькому ботанічному саду

-//-//-//-

 С. 101 – 104.

3

Онук Л.Л.,

Чубата Т.В.

20

Проект організації території Кременецького ботанічного саду як приклад реконструкції та будівництва ботанічних садів // Будівництво і реконструкція  ботанічних садів і дендропарків в Україні: Матер. наук. конф. – Сімферополь: Таврійський національний університет, 2006. – С. 97 – 101.

5

Стельмащук В.Г.,

Гребенюк Є.В.,

Ростківський О.Ф.,

Онук Л.Л.,

Мельничук О.М.,

Стиранкевич Р.Г.

21

Місця зростання представників родини Orchidaceae на території Кременецьких гір // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: Матер.  міжнар. наук. конф., присвяч. 210-річчю “Софіївки”(25 – 28 вересня 2006 р.). – Київ: “Академперіодика”, 2006. – С. 222 – 224..

2

Віхорчук С. О.,

Чубата Т.В.,

Бойко С.А.

22

Акліматизація рослин роду Actinidia Lindl. В умовах Кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

С. 215 – 218.

3

Василюк О.О.,

Кубінський М.С.,

Євсікова С.С.,

Кубінська Л.А.

23

Колекція природних та рідкісних видів рослин Кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

С. 296 – 301.

5

Чубата Т.В.,

Бойко С.А.,

Віхорчук С.О.,

Кричковська В.Р.

24

Вирощування деяких сортів Cornus Mas в умовах Кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

С. 144 – 145.

2

Василюк О.О.,

Марко Ю.І.

25

Генетическая структура реликтовой популяции Pinus sylvestris L. Кременецкого холмогорья

-//-//-//-

С. 398 – 401.

4

Коршиков И.И., Лисничук А.М.,

Великоридько Т.И., Мудрик Е.А.

26

Інтродукція лофанту анісового (Lophanthus anisatus Benth) в Кременецькому ботанічному саду

-//-//-//-

С. 283 – 285.

2

Середюк Н.В.,

Дранчук Л.П.,

Ткачук В.Є.

27

Біорізноманіття соснових фітоценозів долини р. Іква // Екологічні аспекти охорони родючості грунтів і навколишнього природного середовища: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бережани, 18-19 травня 2006р.). – Тернопіль: “Воля”, 2006. – С. 181 – 183.

3

Ліснічук А.М.

28

Семеношение сосны обыкновенной в популяциях и лесных культурах Кременецкого холмогорья и Малого Полесья // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – №2 (32). – С. 49 – 55. Видання ВАК.

7

Лисничук А.Н., Коршиков И.И

29

Насіннєва продуктивність сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в лісонасадженнях Кременецького горбогір’я // Вісник Київського нац. у-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007.  –  №12 – 14. –  С. 39 – 43. Видання ВАК.

5

Ліснічук А.М., Коршиков І. І.

30

Систематичний аналіз флори соснових лісів Кременецького горбогір’я // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецький ботанический сад НАН Украины. – 2007. – Вып. 7. – С. 128 – 131. Видання ВАК.

 

4

Ліснічук А.М.

31

Види природної флори у колекції квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду // Роль ботанічних садів та дендропарків у формуванні довкілля і світогляду людини: Матер. між нар. наук. конф. прсвяченої до 140-річчя ботанічного саду Одеського національного університету ім.. І.І. Мечникова ( Одеса, 17 – 21 вересня 2007 р.). – Одеса, 2007.

2

Щурик Р.С.,

Ліснічук А.М

32

Види роду Phacelia Juss в Кременецькому ботанічному саду: інтродукція та морфолого-біологічні особливості

-//-//-//-

3

Стельмащук В.Г.,

Ткачук В.Є.,

Мельничук О.А.,

Дранчук Л.П.,

Хоптян Л.І.,

Лівчук Н.Є.

33

Кременецький ботанічний сад на Волино-Поділлі // Різноманіття фітобіоти: Шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми: Матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 200 річчю заснування Кременецького ботанічного саду (18 – 23 червня 2007 р., Кременець). – Кременець – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2007. – С.7 – 10.

3

Стельмащук В.Г.

34

Орхідеї заказника «Олексюки»

-// -//-//-

 С.42 – 43.

2

Віхорчук С.О.,

Чубата Т.В.,

Кричковська В.Р.,

Гнатюк І.А.,

Онук Л.Л.

35

Багаторічні ґрунтопокривні рослини в Кременецькому ботанічному саду

-//-//-//-

С.207.

1

Бойко С.А.,

Щурик Р.С.,

Кубінська Л.А.

36

Інтродукція сортів Mentha piperita L. в Кременецькому ботанічному саду

-//-//-//-

С. 103 – 104.

2

Хоптян Л.І.,

Середюк Н.В.,

Мельничук О.А.,

Дранчук Л.П.

37

Колекційний фонд Кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

С. 11.

2

Ліснічук А.М.

38

Генетическая изменчивость Pinus sylvestris L. в популяциях Кременецкого холмогорья

 

-//-//-//-

С. 128.

1

Коршиков И.И., Лисничук А.Н.,

Мудрик Е.А., Великоридько Т.И

39

Облаштування екологічних маршрутів у межах  території кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

С. 32 – 33.

2

Стиранкевич Р.Г.,

Горбатюк В.В.

40

Розширення колекції шпилькових Кременецького ботанічного саду шляхом вегетативного розмноження сортового посадкового матеріалу

-//-//-//-

С. 190 – 191.

2

Вовчок М.С.,

Мельничук О.М.,

Стиранкевич Р.Г.

41

Розробка та освоєння проекту декоративного плодового саду в Кременецькому ботсаду

-//-//-//-

С.30.

1

Марко Ю.І.,

Кубінський М.С.,

Василюк О.О.

42

Раритетний генофонд соснових та сосново-широколистяних лісів Кременцьких гір та його охорона // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Матер. V міжнар. наук. конф. (м. Донецьк, 24 – 26 вересня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – С. 265 – 266.

2

Ліснічук А.М.

43

Необхідність комплексних досліджень реліктових популяцій Pinus sylvestris L. в Україні // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Матер. ХІ Погребняківських читань (м. Харків, 10 – 12 жовтня 2007 р.). – Харків:

3

Ліснічук А.М.. Коршиков И.И.

44

Кременецький ботанічний сад . Каталог рослин // Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин: Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 8. – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 159 с.

159

Стельмащук В. Г.,

Ліснічук А.М.,

Мельничук О.А.,

Стиранкевич Р.Г..

Онук Л.Л.,

Бойко С.А.,

Марко Ю.І.

45

Кременецький ботанічний сад: історична довідка та сучасний стан; територія та грунтові умови; клімат; рослинність Кременецьких гір

-//-//-//-

 С. 5 – 15.

11

Стельмащук В.Г, Ліснічук А.М..

46

Природне відновлення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в реліктових популяціях та штучних деревостанах Кременецького горбогір′я та Малого Полісся // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія – 2008. – №2 (36). – С.83 – 89. Видання ВАК.

7

Ліснічук А.М., Коршиков І. І.

47

Порівняльна оцінка природних локалітетів сосни звичайної (Pinus sylvestris L) Кременецького горбогір’я та Малого Полісся // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецький ботанический сад НАН Украины. – 2008. – Вып. 8. – С. 77 – 81. Видання ВАК.

 

5

Ліснічук А.М.

48

Генетическая изменчивость сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в реликтовых популяциях   Кременецького холмогорья и Малого Полесья // Доповіді НАН України, 2008. – №12. – С. 141 – 145. Видання ВАК.

 

6

Коршиков И.И., Лисничук А.Н., Великоридько Т.И., Калафат Л.А.

49

Особенности популяционно-генетической структуры ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) Украинских Карпат и Полесья // Цитология и генетика. – 2008. – Т.42, № 6. – С. 19 – 25. Видання ВАК.

 

7

Коршиков И.И., Привалихин С.Н., Макогон И.В., Лисничук А.Н.

50

Ценотична характеристика природної рослинності Кременецького ботанічного саду // вісник Львівського національного аграрного університету . Агрономія. – 2008. – №12 (1). – С. 44 – 48.

4

Чубата Т.В.,

Онук Л.Л.,

Віхорчук С.О.

51

Специфіка самовідновлення Pinus sylvestris L. на Кременецькому горбогір’ї та прилеглій території Малого Полісся

 

// Відновлення порушених природних екосистем: матер. Третьої міжнар. наук. конф. (м. Донецьк, 7 – 9 жовтня 2008 р.). – Денецьк, 2008. – С. 322 – 323.

2

Ліснічук А.М.

52

Рід Polystichum Roth. в умовах Кременецького ботанічного саду // Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування: Тези доповідей ІІІ міжнар. наук. конф. Присвяченої 215- річчю парку «Олександрія» 29 вересня – 3 жовтня 2008 р.). – Біла Церква, 2008. – С.23 – 24.

2

Бойко С.А.

53

Інтродукція пряносмакових рослин родини Apiaceae L. в умовах Кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

С . 147 – 149.

2

Середюк Н.В.,

Мельничук О.А.,

Дранчук Л.П.,

Лівчук Н.Є.,

Хоптян Л.І.

54

Збагачення генофонду малопоширених плодово-ягідних рослин шляхом інтродукції в Кременецькому ботанічному саду // Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропетровського національного у-ту (Дніпропетровськ, 8 – 11 вересня 2008 р.).- Дніпропетровськ: В-во ДНУ, 2008. – С. 103 – 104.

2

Василюк О.О.,

Марко Ю.І.

55

Інтродукція лікарських та пряно смакових рослин у Кременецькому ботанічному саду // Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дедропарков: Матер. междунар. науч. конф. (Сімферополь, 21 – 24 сентября 2009 г.). – Сімферополь, 2009. – С.91 – 93.

2

Середюк Н.В.,

Хоптян Л.І.,

Гуцало І.А.,

Дранчук Л.П.,

Лівчук Н.Є.

56

Алозимний поліморфізм дерев з різною формою шишки популяцій Pinus sylvestris L. Кременецького горбогір’я та Малого Полісся // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66. – № 2. – С. 272 – 277. Видання ВАК.

6

Коршиков І.І., Ліснічук А.М.,

Великоридько Т.І.

Калафат Л.О.

57

Генетическое разнообразие природных популяций и искусственных  лесонасаждений сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) Кременецкого холмогорья и Малого Полесья // Цитология и генетика. – 2009. – № 5. – С. 35 – 43. Видання ВАК.

 

9

Коршиков И.И.,

Лисничук А.Н.,

Великоридько Т.И.

58

Сполученість алозимної мінливості із забарвленням насіння  Pinus sylvestris L. у популяціях Кременецького горбогір’я та Малого Полісся // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66. – № 6. – С. 857 – 863. Видання ВАК.

7

Коршиков І.І., Ліснічук А.М.,

Великоридько Т.І.

Калафат Л.О.

59

Колекція та спроби інтродукції рідкісних рослин Кременецького ботанічного саду // Інтродукція, селекція та захист рослин: Матер. між нар. наук. конф.(м. Донецьк, 6 – 8 жовтня 2009 р.) – Донецьк, 2009. – Том2. – 387 – 391.

5

Чубата Т.В.,

Онук Л.Л.

60

Пам’ятник В.Г.Бесеру – пошук оптимального варіанту фітодизайну

-//-//-//-

Том1. – С. 88 – 90.

2

Бойко С.А.

61

Інтродукція сортів виду Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах Кременецького ботанічного саду

-//-//-//-

Том2. – С. 185 – 190..

5

Поліщук Л.П.,

Скакальська О.І.

62

Фенологічний розвиток деяких представників родини Orchidaceae в Кременецькому районі

-//-//-//-

Том1. С. 263 – 267.

5

Євсікова С.С.,

Віхорчук С.О.,

Василюк О.О

63

Формування монохромних садів на терасованих схилах Кременецького ботанічного саду // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. міжнар. конф. молодих учених (11 – 15 серпня 2009 р., м. Кременець). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.74.

1

Кубінська Л.А.

64

Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України Довідковий посібник / За ред.А.П.Лебеди. – Київ: Академперіодика, 2009. – 160 с.

160

Колектив авторів:

Щурик Р.С.

65

Накопичення пластидних пігментів у  листках видів роду Lupinus L. // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: Матер. V Всеукр. наук. конф. – Ч.ІІ: суспільствознавство. Географія, фізика,математика. Інформатика. Техніка, біологія, хімія, фізичне виховання. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – С.157 – 158.

2

Колодяженська Т.,

Гуцало І.,

Джинджириста В.,

Пида С.В.

66

Рід Magnolia L.в кременецькому ботанічному саду. // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. міжнар. наук.-практичної конф., присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26 – 28 травня 2010р., смт. Гримайлів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 220 – 221.

2

Байдюк О.В.,

Щурик Р.С.

67

Використання червонокнижних видів рослин в озелененні -//-//-

С.242 – 244.

3

Бойко С.А.,

Віхорчук С.О.,

Скакальська О.І.,

Кубінська Л.А.,

Поліщук Л.П.

68

Інтродуковані лікарські, пряносмакові, кормові та овочеві в озелененні. - //- //-

С. 438 – 440.

3

Мельничук О.А.,

Середюк Н.В.,

Хоптян Л.І.,

Гуцало І.А.,

Дранчук Л.П.

69

Поширення рідкісних та зникаючих видів рослин на горі Довга (Кременецькі гори). -//-//-

С.537 – 539.

3

Скоропляс І.О.

70

Поширення роду Cotoneaster в умовах Кременецького горбогір’я. -//-//-

С.400.

1

Кубінський М.С.

71

Колекція видів природної флори класу Magnoliopsida Кременецького ботанічного саду. // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі: Матер. міжнар. наук.-практичної конф. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 109 – 111.

3

Онук Л.Л.,

Чубата Т.В.

72

Декоративні ліани колекційного фонду Кременецького ботанічного саду -//-//-

С.128.

1

Скакальська О.І.,

Поліщук Л.П.,

Кубінська Л.А.

73

Роль природно-заповідних територій Кременецького району у збережені генофонду рідкісних рослин -//-//-

С.214 – 215.

2

Скоропляс І.О.

74

Сезоний ритм розвитку Lupinus Arboreus Sims. в умовах Кременецького ботанічного саду. // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка (1940 – 2010): Матер. регіон. наук.-практичної конф., присвяченої 70-річчю створення хіміко-біологічного факуьтету Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка (с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області, 20 – 21 травня 2010 р.). – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. – С.17 – 18.

2

Гуцало І.А.,

Пида С.В.,

Стельмащук В.Г.,

Мельничук О.А.

75

Использование кизильников в ландшафтах. // Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках. Москва 22-25 июня 2010 г. Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН). Научное издание. – М., 2010. – С. 191- 198.

8

Гревцова А.Т.,

Михайлова И.С.,

Кубинский Н.С.

76

Інтродукція Lupinus elegans H.B.K. у Кременецькому ботанічному саду. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – №4(45). – С. 26 – 29.

Видання ВАК

4

Гуцало І.А.,

Пида С.В.,

Мельничук О.А.

77

Інтродукція та збереження рідкісних видів рослин ex situ в Кременецькому ботанічному саду // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11 – 15 жовтня 2010 р., м. Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 313 – 315.

3

Чубата Т.В.,

Онук Л.Л.

78

Кременецький ботанічний сад // Науково-довідкове видання. Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. Київ, 2010. – С. 135 – 138.

3

Стельмащук В.Г.,

Ліснічук А.М.,

Стиранкевич Р.Г.

79

Фізіолого-біохімічні особливості інтродукованих видів роду Lupinus L. В умовах Західного Лісостепу України // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім.. М.М. Гришка НАНУ, 15 – 17 вересня 2010р. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 544 – 546.

3

Пида С.В.

Гуцало І.А.

Колодяженська Т.І.

80

Інтродукція представників роду Spiraea L. В Кременецькому ботанічному саду Актуальні проблеми дослідження довкілля. //  Збірник наукових праць (за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19 – 21 травня 2011 р., м. Суми). – Суми: Вінниченко М.Д., 2011. – С. 12 – 15.

4

Байдюк О.В.,

Щурик Р.С.

81

Формування колекції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду -//- //-

С. 151 – 154.

4

Скакальська О.І.,

Поліщук Л.П.,

Кубінська Л.А.,

Скоропляс І.О.

82

Представники роду Carlina L. У колекції Кременецького ботанічного саду -//-//-

С. 154 – 158.

5

Скоропляс І.О.,

Онук Л.Л.,

Віхорчук С.О..

Чубата Т.В.

83

Інтродукція Scutelaria baicalensis G. в Кременецькому ботанічному саду -//-//-

C. 89 – 91.

3

Мельничук О.А.,

Хоптян Л.І.,

Середюк Н.В.

84

Поширення кизильників в умовах гряди Кременецьких гір // Вісник Київського нац. у-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2011.  –  №29. –  С. 26 – 28. Видання ВАК.

3

Кубінський М.С.,

Гревцова Г.Т.,

Віхорчук С.О.,

Кубінська Л.А.

85

Види роду Carlina L. Внесені в Червону книгу України // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції. Проведеної 10 – 11 ттравня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинськйи, 2011. – С. 96 – 98.

3

Скоропляс І.О.,

Скакальська О.І.,

Микулич М.Р.

86

Інтродукція Scutellaria baicalensis G. в Кременецькому ботанічному саду // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19 – 21 травня 2011 р., м. Суми). – Суми: Вінниченко М.Д. 2011. – 89 – 91.

3

Мельничук О.А.,

Хоптян Л.І.,

Середюк Н.В.

87

Аллозимная изменчивость зародышей семян и система скрещивания в реликтовых популяциях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) Кременецкого холмогорья и Малого Полесья // Генетика. – 2011. – Т.47, № 7. – С. 937 – 944. Видання РАН.

 

8

Коршиков И.И,

Калафат Л.А.,

Лисничук А.Н.,

Великоридько Т.И., Мудрык Е.А.

88

Внесок Кременецького ботанічного саду в збереження біорізноманіття // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19 – 23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. С. 217.

1

Ліснічук А.М.

89

Колекція кормових культур в Кременецькому ботанічному саду // Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету, 11 -13 травня 2012 року, м. Запоріжжя.

1

Мельничук О.А.,

Гуцало І.А.,

Кубінська Л.А.

90

Кременецький ботанічний сад як осередок інтродукції рослин // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Дендрологія. Квітникарство та садово-паркове будівництво», присвяченої 200-річчю Нікітського ботанічного саду, м. Ялта, Україна 5 – 8 червня 2012 р., 2012. – С. 46.

1

Іваницький Р.С.,

Ліснічук А.М.

91

Інтродукція роду Lupinus L.в Кременцькому ботанічному саду -//-//-

С. 206.

1

Гуцало І.А

92

Інтродукційне дослідження особливостей росту пагонів витких форм рослин Кременецького ботанічного саду -//-//-

С. 120.

1

Скакальська О.І.,

Гнатюк І.А.,

Поліщук Л.П.,

Скоропляс І.О.,

Бойко С.А.

93

Популяційне дослідження Carlina onopordifolia Bess. На горі Лиса Золочівського району -//-//-

С. 64.

1

Скоропляс І.А.

94

Поддержание генетической изменчивости деревьев в зародышах семян сосны обыкновенной в популяціях Кременецкого холмлгорья -//-//-

С.36.

1

Коршиков И.И,

    Лисничук А.Н.,

Калафат Л.А.

95

Біоморфологічна характеристика реліктового виду Rhododendron luteum Sweet. Басейну р. Ствиги. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Парки Діонісія Міклера», присвяченої 250-ій річниці з дня народження видатного ландшафтного дизайнера, а також формуванню та розвитку садово-паркового мистецтва на землях Східної Європи. Збараж – Вишнівець – Кременець 2012 р. С.146 – 147.

2

Онук Л.Л.,

Ліснічук А.М.,

Чубата Т.В.,

Глущенко Л.А.

96

Сад на Волині – Міклерівська спадщина -//-//-

С. 55 – 58.

3

Іваницький Р.С.,

Ліснічук А.М.,

Онук Л.Л.,

Микулич М.Р.

97

Перспективи репатріації рідкісних видів рослин в природні біоценози Кременецьких гір // Матеріали науково-практичної конференції  «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20 – 21 вересня 2012 р.). – Кременець: ТОВ «Папірус –К», 2012. – С. 88 – 91.

4

Ліснічук А.М.,

Чубата Т.В.

98

Сезонний розвиток Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. В Кременецькому ботанічному саду -//-//-

С. 197 – 201.

4

Скакальська О.І.,

Скакальський Р.В.,

Гнатюк І.А.

99

Оцінка стану та вікової структури популяцій Carlina Cirsioides Klokov на горі Могила Бережанського району -//- //-

С. 258 – 264.

7

Скоропляс І.О.,

Іваницький Р.С.,

Віхорчук С.О.

100

Особливості росту і розвитку рослин Lupinus arboreus Sims. при інтродукції в Кременецький ботанічний сад // Інтродукція рослин. – 2012. – № 1. – С. 67 – 71. Видання ВАК.

5

Гуцало І.А.,

Пида С.В.,

Стельмащук В.Г.,

Мельничук О.А.

101

Декоративні кизильники у культур фітоценозах Заходу України // Вісті Біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2012. – Т.14. – С. 386 – 390.

5

Кубінський М.С.,

102

Інтродукція видів роду Lupinus L. у Кременецькому ботанічному саду -//-//-

С. 67 – 71.

5

Гуцало І.А.,

Пида С.В.,

Мельничук О.А.

103

Біохімічний склад плодів зерняткових культур на кизильникових підщепах // Садівництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2012. – №66. – С. 189 – 193.

5

Гревцова Г.Т.,

Кубінський М.С.

104

Кизильники in situ Ужанського національного природного парку // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вісник Київського національного університету. – 2012. – № 30. – С. 17 – 19.

3

Гревцова Г.Т.,

Кваковська І..

Кубінський М.С.

105

Кизильники для зеленого строительства в аридных регионах //  Интродукция растени, сохранение биоразнообразия и зеленое строительство в аридных регіонах. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию создания Мангышлакского експериментального ботанического сада (Актау, 14 – 16 июня 2012 года). – Актау, 2012. – С. 270 – 274.

5

Гревцова А.Т.,

Гаркавая Е.Г.,

Грабовенко В.Н.,

Михайлова И.С.,

Кубинский Н.С.

106

Оцінка зимостійкості чагарникових та деревних рослин в колекціях Кременецького ботанічного саду // Інтродукція, селекція та захист рослин. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 25 – 28 вересня 2012 р.). Донецьк. 2012. – С. 79.

1

Ліснічук А.М.,

Щурик Р.С.

107

Популяционн-генетические отличия между сосной Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch)  Горного Крыма и сосной обыкновенной (Pinus sylvectris L) Кременецкого холмогорья Бюл. Гос. Никитского ботан. Сада. – 2012. – Вып. 104. – С.22 – 26.

5

Коршиков И.И.,

Подгорный Д.Ю.,

Лисничук А.Н.

108

Распространение видов рода Carlina L. занесенных в Красную книгу Украины //Проблемы природоохранной организации ландшафтов: материалы межд. науч.-практ. конф., посв. 100-летию выпуска первого мелиоратора в России (24 – 25 апреля 2013 г.) / Ред.кол.: С.С. Таран (отв. ред) и др.: НГМА. – Новочеркасск, 2013. – Часть 2. – С. 182 – 186.

4

Скоропляс И.И.,

Скакальская О.И.

109

Гетеротрофные виды родов Drosera L., Pinguicula L. внесенные в Красную книгу Украины. // -// -//

С. 176 – 178.

2

Скакальская О.И.,

Скоропляс И.И.

110

Колекція лікарських, кормових, пряно смакових та нових малопоширених овочевих культур в Кременецькому ботанічному саду // Дослідження флори і фауни Західного поділля: матеріали наук.-практ. конф. Присвяченої 15-річчю створення Галицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (24 – 25 травня 2013 р. с. Гутисько Бережанського району Тернопільської області). – Тернопіль, 2013 р. – С. 19 – 21.

3

Мельничук О.А.,

Гуцало І.А.,

Кубінська Л.А.

111

Інтродукція плодових та ягідних рослин в умовах Кременецького ботанічного саду // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку: матеріали ІV Міжнарод. наук. конф. до 225-річчя дендрологічного парку «Олександрія» НАН України 23 – 26 вересня 2013 року. Частина І. С. 90 – 92.

3

Василюк О.О.,

Євсікова С.С.

112

Перспективи культивування рослин роду Lonicera L. в зеленому будівництві //-//-//-

Частина ІІ.

С. 90 – 92.

2

Скакальська О.І.,

Онук Л.Л.,

Скоропляс І.О.

Скакальський Р.В.,

Поліщук Л.П.

113

Стратегія реінтродукції (репатріації) раритетних видів рослин на території Кременецьких гір: постановка проблеми та значення Проблеми природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним веденням господарства, прийнятих до складу національних природних парків: матеріали ІІ науково-практичної конференції (Кременець, 3 – 4 жовтня 2013). – Кременець, 2013. –  С. 71 – 74.

4

Ліснічук А.М.

114

Раритетна компонента флори лісового урочища «Олексюки» Кременецького району //-//-//-

С.90 – 94.

4

Онук Л.Л.,

Чубата Т.В.,

Скоропляс І.О.

115

Сучасні методичні підходи в оцінці стану природних популяцій Pinus sylvestris   L. в районі Кременецького горбогір’я Науковий вісник луганського національного аграрного університету. Серія: Біологічні науки. – Луганськ: «Елтон-2», 2013. – №50. – С.38 – 43.

Видання ВАК

6

Ліснічук А.М.

116

Анатомічна будова одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus Pojark., C. Russanovii Grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах // Вісник Київського нац. у-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2013.  –  №31. –  С. 49 – 52. Видання ВАК.

3

Нужина Н.,

Гревцова Г.,

Кубінський М.,

Михайлова І.

117

Представники родини Magnoliaceae в колекції кременецького ботанічного саду Теоретичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття: матеріали наукової конференції молодих дослідників. – Умань, 2013 р. – С. 29 – 30.

2

Гордійчук А.В.

118

Колекція лікарських, кормових, пряносмакових та нових малопоширених овочевих культур в Кременецькому ботанічному саду -//-//- //-

С.44 – 45.

2

Мельничук О.А.,

Гуцало І.А.,

Кубінська Л.А.

119

Життєздавтність Pinus strobus L. В умовах Кременецького горбогір’я // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецький ботанический сад НАН Украины. – 2013. – Вып. 13. – С. 169 – 173. Видання ВАК.

 

5

Ліснічук А.М.

120

Оцінка життєздатності природних популяцій Pinus sylvestris L. Кременецького горбогір’я та Малого Полісся за мінливістю кількісних та якісних ознак

 

// Інтродукція рослин. – 2013. – № 12. – С. 67 – 71. Видання ВАК.

5

Ліснічук А.М.

121

Дослідження Piguicula vulgaris L. В межах басейну річки Золочівка // Біологічні дослідження – 2014: збірник наукових праць V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів 4 – 5 березня 2014 р.. – Житомир. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – С. 428 – 430.

2

Скакальська О.І.,

Баточенко В.М.,

Скоропляс І.О.

122

Географічне поширення Carlina onopordifolia Besser ex Szafer. Kulcz. еt Pawl (Asteraceae) в Україні

-//-//-//-

С. 430 – 434.

4

Скоропляс І.О.

123

Нове місцезнаходження Carlina cirsioides Klokov на території геоморфологічного району Гологори Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць. За заг. ред. Ф.В.Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. Нац.. ун-т ім.. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 201 – 205.

4

Скоропляс І.О.,

Баточенко В.М.,

Скакальська О.І.

124

Екоценотичні дослідження ценопопуляцій Pincuicula bicolor Wolszcz. В межах території «Гарбузівського болота» Наука. Молодь. Екуологія. Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках І всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю, м. Житомир, 21 – 23 травня 2014 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. С. 178 – 181.

4

Скакальська О.І.

125

Ризики інвазій при інтродукції рослин у Кременецькому ботанічному саду Відновлення порушених природних екосистем: Мат. V міжнар. наук. конф. (м. Донецьк, 12 – 15 травня 2014 р.) – Донецьк, 2014. – С. 277 – 278.

2

Ліснічук А.М.,

Онук Л.Л.,

Панасенко Р.С.,

Мельничук О.А.

126

Сучасний стан популяції відкасника осотовидного в урочищі «Горожанка»

-//-//-//-

С.117 – 118.

2

Скоропляс І.О.

127

Поширення та еколого-ценотичні особливості Drosera intermedia Hayne (Droseraceae) у межах території болотного масиву Кобила

-//-//-//-

С.116.

1

Скакальська О.І.,

Онук Л.Л.,

Скоропляс І.О.

128

Товстянка звичайна ( Pinguicula vulgaris) – «червонокнижний» гетеротрофний гелофіт урочища «Кемпа» (Львівська область) Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: мат. Першої міжнар. наук.-практ. конф. (10 – 12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. Ред.. І.В. Скільський; М-во екології та природн. Ресурсів України, Нац. Природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці:   друк Арт, 2014. – С. 67 – 69.

3

Скакальська О.і.,

Скоропляс І.О.

129

Нові місцезнаходження Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl. в урочищі Курилиха Флорологія та фітосозологія. – Вип.3 – 4. – Київ: Фітон, 2014. – С. 56 – 59.

4

Мельник В.І.,

Баточенко В.М.,

Глінська С.О.,

Скоропляс І.О.

130

Drosera rotundifolia L. – моніторинг стану популяцій в межах заболочених берегів озера Чорне Природа Полісся: дослідження та охорона. Мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди» (м. Сарни, 3 – 5 липня 2014 року) /за ред.. Журавчика Р.О. – Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня», 2014. – С.384 – 387.

4

Скакальська О.І.

131

Моніторинг стану популяцій Carlina cirsioides Klokov в Україні

-//-//-//-

С. 387 -

Скоропляс І.О.

132

Сучасний стан ценопопуляцій Pincula alpina L. у долині річки Сарата Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Гол. ред. В.В. Коніщук. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – С.224 – 227.

4

Скакальська О.і.,

Томнюк О.П.,

Скоропляс І.О.

133

Новый локалитет Betula obscura A. Kotula в басейне реки Ствига Бюлетень Брянского отделения РБО, №1(3), 2014. – С. 26 – 29.

4

Л.Л. Онук,

Л.А. Глущенко

134

Фіторізноманіття території Кременецького ботанічного саду Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р.. м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 2014. – С.82 – 84.

Ліснічук А.М.,

Онук Л.Л.,

Панасенко Р.С.,

Вериківський Л.А.

135

Інтродукція Carlina cirsioides Klokov у Кременецькому ботсаду

-//-//-

С. 100 – 105.

5

Скоропляс І.О.,

Іваницький Р.С.

136

Carlina onopordifolia (Asteraceae) на Східному Поділлі // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71. – № 3. – С. 324 – 329. Видання ВАК.

5

Мельник В.І.,

Скоропляс І.О.,

Ваколюк В.Д

137

Сучасний стан популяцій Carlina onopordifolia (Asteraceae) на Західному Волино-Поділлі // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71. – № 2. – С. 196 – 202. Видання ВАК.

7

Мельник В.І.,

Скоропляс І.О..

Баточенко В.М.

138

Сучасний стан та перспективи Кременецького ботанічного саду Бессерівські природознавчі студії: зб. матеріалів всеукр. наук. конф., 1 – 3 жовтня 2014 р., м. Кременець / за аг. Ред.. А.М. Ломаковича, О.І. Дух. – Кременець: ВЦКОГПІ. – 2014. – С.113 – 114.

2

Ліснічук А.М.,

Іваницький Р.С

139

Розширення сортового різноманіття горіхоплідних культур -//-//-//-

С. 57 – 58.

2

Василюк О.О.,

Євсікова  С.С.

140

Аналіз колекції ґрунтопокривних рослин кременецького ботанічного саду -//-//-//-

С. 58 – 59.

1

Вербицька Г.А.,

Гнатюк І.А.,

Поліщук Л.П

141

Колекційний фонд відділу квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду -//-//-//-

С. 66.

1

Гнатюк І.А.,

Поліщук Л.П.,

 Скакальська О.І.,

Вербицька Г.А.

142

Створення колекційно-експозиційної ділянки сад магнолій у Кременецькому ботанічному саду. -//-//-//-

С. 71.

1

Гордійчук А.В.,

Панасенко Р.С

143

Інтродукція Rhododendron dauricum L. в умовах Кременецького ботанічного саду. -//-//-//-

С. 84 – 85.

1

Євсікова С.Є.,

Вассилюк О.О.

144

Формування колекції лікарських рослин в умовах Кременецького ботанічного саду -//-//-//-

С. 105 – 106.

1

Кубінська Л.А.,

Мельничук О.А.,

Хоптян Л.І.

145

Інтродукція Cotoneaster lucidus Schlecht. в Україні -//-//-//-

С. 107 – 108.

2

Кубінський М.С.,

Гревцова Г.Т.,

Михайлова І.С.

146

Представники продини Convolvulaceae Juss. В колекції витких форм рослин Кременецького ботанічного саду -//-//-//-

С.140.

1

Скакальська О.І.

147

Короткий опис історії виникнення і розвитку ботанічних садів та флористичних досліджень на Кременеччині -//-//-//-

С.125 – 126.

2

Онук Л.Л.,

Тригуба Г.П.,

Іванюк А.С.

148

Формування колекційного фонду рослин природної флори у ботанічному саду м. Кременця -//-//-//-

С.127 – 128

2

Онук Л.Л.,

Чубата Т.В.,

Скоропляс І.О.

149

Рідкісні рослинні угруповання Кременецького ботанічного саду -//-//-//-

С. 157.

1

Чубата Т.В.

150

Інтродукція видів роду Hosta Tratt. В Кременецькому ботанічному саду -//-//-//-

С.131.

1

Поліщук Л.П.,

Гнатюк І.А.,

Скакальська О.І.,

Олійник І.Г.

Представники роду Liliopsida у колекції КБС -//-//-//-

С.142-143.

2

Скоропляс І.О.

151

Інтродукція Daphne cneorum L. – один із шляхів збереження і активного господарського використання рідкісного виду Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава, 15 – 16 травня 2014 р. – Полтава, 2014. – 180 с.

2

Глущенко Л.А,

Онук Л.Л.

152

Сучасний стан популяцій Carlina сirsioides Klokov на горі Касова Вісник Дніпропетровського державного університету №1 (33), 2014 р. – С. 143 – 145.

3

Скоропляс І.О.

153

Сучасний стан ценопопуляцій Pinguicula vulgaris L. В межах території Бущанського ботанічного заказника Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, №1100, серія «Біологія», Випуск 20, 2014 р. – С. 367 – 370.

4

Скакальська О.І.,

Скоропляс І.О

154

Колекційний фонд кормових культур у Кременецькому ботанічному саду Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – №4 (57). – С.5-14.

9

Гуцало І.А.

Пида С.В.

Ліснічук А.М.

Мельничук О.А.

Панасенко Р.С.

155

Еколого-ценотична характеристика боліт водозбору р. Ствига Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Рамсарського угіддя “Торфово-болотний масив Переброди” , 3-5 липня 2014 р. – Сарни, 2014. – С.216-220.

5

Л.Л.Онук

156

Біологічні  особливості  та  ресурсна  значущість  брусниці  звичайної Vaccinium   vatis-idea   L.  на  Західному  Поліссі. Матеріали  ІІ  Міжнародної наукової   конференції   Лікарські   рослини:традиції  та  перспективи досліджень. (Березоточа, 4-5 червня 2014 року.).- Березоточа, 2014. – С.31- 36

5

Глущенко  Л.А.

,Мінарченко   В.М Онук Л.Л.

157

     Еколого-біологічні особливості Astragalus dasyanthus Pall. в умовах Кременецького ботанічного саду. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 5-6 червня 2014 р. – Лубни: Комунальне видавництво “Лубни”, 2014. – с.67 -69

3

Онук Л.Л.,

 Чубата Т. В.

158

Дослідження   Pinguicula vulgaris L. в межах басейну річки Золочівка. Матеріали V науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2014», м. Житомир, 4-5 березня 2014 р. – с. 428 – 430.

 

3

Скакальська О.І.

159

Pinguicula vulgaris L.  червонокнижний гетеротрофний гелофіт урочища  «Кемпа». Регіональні аспекти флористичних і фауністтичних досліджень»), м. Хотин, 10 – 12 квітня 2014 року. – с. 67 – 69.

 

3

Скакальська О. І., Скоропляс І. О.

160

Успішність інтродукції та перспектива використання видів природної флори у колекції Кременецького ботанічного саду. Материалы международной научной конференции к 10-летию Ботанического сада Крымского федерального университета шимени В. И. Вернадского. «Перспективы интродукции декоративних растений в ботанических садах и дендропарках». г. Симферополь, 23-26 сентября 2014 г. – с. 149 – 153.

 

5

Скоропляс І. О., Іваницький Р. С., Скакальська О. І

161

Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки). наук. ред. В. В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.

 

16

Коніщук В. В., Бобрик І. В., Булгаков В. П. та ін.

162

Охорона і заповідання водно-блотних угідь (методичні рекомендації). наук. ред. В. В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 40 с.

 

40

Коніщук В. В., Бобрик І. В., Булгаков В. П. та ін..

163

Використання ліан у декоративному квітникарстві та озелененні населених пунктів Кременеччини (науково-практичні вказівки). ПП Оболончик М. С. – Кременець, 2014.– 36 с.

 

36

Скакальська О. І

164

Географічне поширення Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl на Західному Поділлі // Український ботанічний журнал. – 2014. – Том.71, № 2.- С.196-202.

7

Мельник В. І., Скоропляс І. О., Баточенко В. М.

165

Рідкісні види роду Carlina L. у колекції Кременецького ботанічного саду Матеріали міжнародної наукової конференції “Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття” присвяченої до 175-річчю Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (20-24 травня, 2014 р.). – Київ, Паливода А. В., 2014. – С. 152-153.

2

Скоропляс І. О., Іваницький Р. С.

166

Особливості анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Medik., сортів яблуні, груші, айви «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття» – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – № 1 (32), 2014. С. 40 – 43

4

Гревцова Г.,

Нужина Н.,

Кубінський М., Михайлова

167

Современное состояние популяций Carlina onopordifolia

Besser ex Szafer, Kulcz. & Pawl. в Украине

Austrian Journa

of Technical and

Natural Sciences. – № 9–10,  2014. – S.21-24.

4

Мельник В. И., Скоропляс И. А.

168

Досвід випробування кизильників у якості посухостійкої низькорослої підщепи для зерняткових Таврійський науковий вісник».: Випуск 88. – Херсон – 2014. С. 63 – 69.

7

Гревцова Г. Т.,

Нужина Н. В., Кубінський М. С

169

Сучасний стан популяцій кизильників в умовах in situ в Україні Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1100, Харків – 2014. – С. 250-257

8

Гревцова, Г. В. Драбинюк, М. С. Кубінський, А. Є. Солоденко, І. С. Михайлова І.С.

170

Кизильники – перспективні підщепи для зерняткових Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах» (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) 20-22 червня 2014 року, м. Херсон Україна. – С. 33 – 34.

2

Гревцова Г. Т., Кубінський М. С

171

Використання вічнозелених кизильників у сучасному довкіллі північного Заходу України Материалы международной научной конференции «Сохранения биоразнообразия и интродукции растений» – к 210 летию Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (8-11 сентября 2014 г.). – Харьков 2014. – С. 330-334

5

Гревцова Т.Г.,

Гаркава К.Г.,

Кубінський М.С.,

Михайлова І.С.

172

Перспективи створення колекції раритетних геліофітів родів Drosera L., Pinguicula L. у Кременецькому ботанічному саду Матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. « Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19 – 20 листопада 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О.(відп. Ред..) та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 136 – 137.

2

Коніщук В.В.,

Скакальська О.І.

173

Качество пыльцы сосны крымской и с. обыкновенной из насаждений техногенно загрязненных территорий Криворожья Інтродукція рослин, №3 (63), 2014. – С. 38 – 45.

8

Коршиков И.И.,

Лаптева Е.В.,

Лисничук А.Н.,

Литвиненко Ю.С.

Публікації в місцевій пресі: районна газета «Діалог»

  Півонії теж хворіють. №24 (8251) 13.06 2014 р.

Скакальська О.І.
  Маленька  росичка – рослина “хижак”. №33 (8260) 15.08. 2014 р.

Скакальська О.І.
  Сезонні турботи – квітам. №45 (8272) 7.11. 2014 р.

 

Скакальська О.І.

 

Заступник директора з наукової роботи, к.б.н., с.н.с.                                         А. М. Ліснічук

 

 

Поділіться новиною в соціальних мережах

Написати коментар

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад