ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

 

Співробітники:

1. Мельничук О. А. – завідувач відділу;

2. ____________-   науковий співробітник;

3. Кубінська Л. А. – молодший науковий співробітник;

4. Лівчук Н.Є. -  технік;

 

 

Тема:  «Інтродукційні дослідження нових видів рослин різних господарських груп».

 

 Структура досліджень:

Розділ І. Мобілізація та утримання колекцій нових видів рослин різних господарських груп.

Розділ II. Види та сорти роду Lophanthus в умовах Кременецького регіону України: інтродукція, біоморфологічні особливості та основи культивування (онтоморфогенез).

Розділ III. Особливості онтогенезу, оцінка успішності інтродукції та перспективи використання Rhaponticum carthamoides (Willd) Iljin.

 

Мета:  Провести комплексне дослідження біологічних особливостей і господарсько – цінних ознак нових перспективних рослин (види та сорти роду Lophanthus Adanson. та Rhaponticum carthamoides (Willd) Iljin.) для введення в культуру в умовах Кременецького регіону.

Завдання:

  • Мобілізація та первинні інтродукційні випробування рослин різних господарських груп, збереження і збагачення видового та формового різноманіття.
  • Встановити ріст, розвиток рослин та особливості онтоморфогенезу. Виявити закономірності цвітіння, плодоношення рослин.
  • Визначити особливості проходження продукційних процесів у рослин залежно від періоду розвитку та років вегетації, а саме: накопичення у рослин ефірної олії та інших біологічно активних речовин протягом вегетації.
  • Встановити продуктивний потенціал  рослин (насіння та фітомаси), динаміку проростання насіння та розвиток інтродуцентів залежно від видових формових особливостей, умов вегетації та елементів культивування (площі живлення, строків, способів сівби, періодів збирання сировини…).
  • Визначити вплив водного екстракту коренів R. carthamoides на підвищення схожості насіння.
  • Визначити найперспективніші за господарсько-цінними рослини, виявити оптимальні періоди розвитку рослин для збирання та практичного використання. Дати оцінку перспективності та успішності інтродукції рослин видів та сортів роду Lophanthus Adanson. та R. сarthamoides.

 

 

 

Загальна інформація:

Заснували Кременецький ботанічний сад ірландський садівник Діонісій Міклер та викладач природничої історії Кременецького ліцею – відомий і заслужений дослідник флори Волині і Опілля, доктор медицини та ботаніки австрієць Віллібальд Бессер.

У 1807 році в саду створюється аптекарський город, де розпочинається розведення лікарських рослин багатої місцевої флори Кременецьких гір, а також заготовляється лікарська сировина для аптек Кременця, Львова і інших міст.

Відповідно до каталогу рослин, виданого В.Бессером у 1810 році, у ботанічному саду культивувалося 26 видів кормових рослин, 22 – пряних, 16 – овочевих і 49 – лікарських (Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин. 2007). Всі ці види в даний час є в колекції.

При створенні колекції використовувались сучасні методи інтродукції і акліматизації рослин. Підбір вихідного матеріалу проводили з урахуванням кліматичних та ґрунтових умов, їх ідентичності в місцях зростання і пункті інтродукції. Насіння видів кормових рослин систематично отримували шляхом ділектусного обміну з ботанічними садами Європи (Італія, Німеччина, Данія, Канада), а також з Вінницького інституту кормових рослин, інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, дослідної станції лікарських рослин УААН с. Березоточа, Ботанічних садів ім. М.М.Гришка та ім. О.В.Фоміна, місцевих природних популяцій.

Основними напрямками роботи є акліматизація, інтродукція, особливості розмноження, строки та способи вирощування.

На даний час колекційний фонд відділу лікарських рослин та нових культур нараховує 378 видів, 103 сорти, 47 форм, 4 гібриди, 2 амфідиплоїди. Основними представниками цієї групи є види із родин: Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae.

В колекції зібрані види світової та місцевої флори. Переважаючою життєвою формою за кількістю цвітінь та плодоношень протягом онтогенезу є монокарпічні види на долю яких припадає 58% від їх загальної кількості. За еколого-морфологічними ознаками спектр видів є досить одноманітним: на частку трав’янистих  дворічників припадає лише 1%, а на трав’янисті однорічники та багаторічники відповідно по 52 і 47%.

За господарськими ознаками культури колекційного фонду можна віднести до таких господарських груп: лікарські – 115 видів, 9 сортів; кормові – 127 видів, 36 сортів, 7 форм, 4 гібриди; овочеві – 106 таксонів, в тому числі 58 сортів;  пряносмакові – 76 видів.

Крім господарсько-цінних ознак рослини під час цвітіння мають досить декоративний вигляд, їх можна вводити у різні елементи садово-паркового будівництва з урахуванням їх біологічних особливостей і періодів максимальної декоративності.

Таким чином, колекції нових лікарських, кормових, пряносмакових та нових малопоширених овочевих культур  Кременецького ботанічного саду відіграють значну роль у збереженні біорізноманіття, розширенні асортименту рослин для сільськогосподарського виробництва, наукових досліджень, визначенні перспективних видів рослин та введення їх в культуру, є базою для проходження практики студентів.

 

 

Публікації:

№ п/п Назва Вихідні дані Обсягстор. Автори
1 Ценотична характеристика петрофітної рослинності м. Кременець // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матер. V Міжнар. наук. конф. молодих дослідників, присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім.. М.М. Гришка НАН України (7 – 10 червня 2005 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С.36 – 38. 3 Мельничук О.А.,Чубата Т.В
2 Інтродукція та перспективи використання Magnolia Kobus DS в озелененні на Кременеччині // Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках: Матер. Міжнар. наук. конф. (м. Донецьк,  5 – 7 вересня 2006 р.). – Донецьк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С.91 – 93. 3 Мельничук О.А.
3 Колекція лікарських рослин, кормових, овочевих та пряно смакових культур Кременецького ботанічного саду // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матер. V Міжнар. наук. конф. молодих дослідників, присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім.. М.М. Гришка НАН України (7 – 10 червня 2005 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 189 – 190. 3 Стельмащук В.Г.,Ткачук В.Є.,Середюк Н.В.,Дранчук Л.П.,Хоптян Л.І.

 

4 Колекційний фонд лікарських рослин Кременецького ботанічного саду // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: Матер. Міжнар. наук. конференції (Березоточа, 12-14 липня 2006 р.) – Березоточа, 2006. – С. 171 – 173. 3 Хоптян Л.І.,Онук Л.Л.,Ростківська О.А.
5 Акліматизація рослин роду Actinidia Lindl. В умовах Кременецького ботанічного саду // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: Матер.  міжнар. наук. конф., присвяч. 210-річчю “Софіївки”(25 – 28 вересня 2006 р.). – Київ: “Академперіодика”, 2006. –С. 215 – 218. 3 Василюк О.О.,Кубінський М.С.,Євсікова С.С.,Кубінська Л.А.
6 Інтродукція лофанту анісового (Lophanthus anisatus Benth) в Кременецькому ботанічному саду -//-//-//-С. 283 – 285. 2 Середюк Н.В.,Дранчук Л.П.,Ткачук В.Є.
7 Види роду Phacelia Juss в Кременецькому ботанічному саду: інтродукція та морфолого-біологічні особливості // Роль ботанічних садів та дендропарків у формуванні довкілля і світогляду людини: Матер. між нар. наук. конф. прсвяченої до 140-річчя ботанічного саду Одеського національного університету ім.. І.І. Мечникова ( Одеса, 17 – 21 вересня 2007 р.). – Одеса, 2007. 3 Стельмащук В.Г.,Ткачук В.Є.,Мельничук О.А.,Дранчук Л.П.,Хоптян Л.І.,

Лівчук Н.Є.

8 Багаторічні ґрунтопокривні рослини в Кременецькому ботанічному саду // Різноманіття фітобіоти: Шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми: Матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 200 річчю заснування Кременецького ботанічного саду (18 – 23 червня 2007 р., Кременець). – Кременець – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2007. – С.207. 1 Бойко С.А.,Щурик Р.С.,Кубінська Л.А.
9 Інтродукція сортів Mentha piperita L. в Кременецькому ботанічному саду -//-//-//-С. 103 – 104. 2 Хоптян Л.І.,Середюк Н.В.,Мельничук О.А.,Дранчук Л.П.
10 Кременецький ботанічний сад  Каталог рослин // Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин: Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 8. – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 159 с. 159 Стельмащук В. Г.,Ліснічук А.М.,Мельничук О.А.,Стиранкевич Р.Г..Онук Л.Л.,

Бойко С.А.,

Марко Ю.І.

11 Інтродукція пряносмакових рослин родини Apiaceae L. в умовах Кременецького ботанічного саду // Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування: Тези доповідей ІІІ міжнар. наук. конф. Присвяченої 215- річчю парку «Олександрія» 29 вересня – 3 жовтня 2008 р.). – Біла Церква, 2008. –С . 147 – 149. 2 Середюк Н.В.,Мельничук О.А.,Дранчук Л.П.,Лівчук Н.Є.,Хоптян Л.І.

 

12 Інтродукція лікарських та пряно смакових рослин у Кременецькому ботанічному саду // Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дедропарков: Матер. междунар. науч. конф. (Сімферополь, 21 – 24 сентября2009 г.). – Сімферополь, 2009. – С.91 – 93. 2 Середюк Н.В.,Хоптян Л.І.,Гуцало І.А.,Дранчук Л.П.,Лівчук Н.Є.

 

13 Формування монохромних садів на терасованих схилах Кременецького ботанічного саду // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. міжнар. конф. молодих учених (11 – 15 серпня 2009 р., м. Кременець). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.74. 1 Кубінська Л.А.
14 Накопичення пластидних пігментів у  листках видів роду Lupinus L. // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: Матер. V Всеукр. наук. конф. – Ч.ІІ: суспільствознавство. Географія, фізика,математика. Інформатика. Техніка, біологія, хімія, фізичне виховання. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – С.157 – 158. 2 Колодяженська Т.,Гуцало І.,Джинджириста В.,Пида С.В. 
15 Використання червонокнижних видів рослин в озелененні Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. міжнар. наук.-практичної конф., присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26 – 28 травня 2010р., смт. Гримайлів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С.242 – 244. 3 Бойко С.А.,Віхорчук С.О.,Скакальська О.І.,Кубінська Л.А.,Поліщук Л.П.
16 Інтродуковані лікарські, пряносмакові, кормові та овочеві в озелененні. - //- //-С. 438 – 440. 3 Мельничук О.А.,Середюк Н.В.,Хоптян Л.І.,Гуцало І.А.,Дранчук Л.П.
17 Декоративні ліани колекційного фонду Кременецького ботанічного саду Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі: Матер. міжнар. наук.-практичної конф. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С.128. 1 Скакальська О.І.,Поліщук Л.П.,Кубінська Л.А.
18 Сезоний ритм розвитку Lupinus Arboreus Sims. в умовах Кременецького ботанічного саду. Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка (1940 – 2010): Матер. регіон. наук.-практичної конф., присвяченої 70-річчю створення хіміко-біологічного факуьтету Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка (с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області, 20 – 21 травня 2010 р.). – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. – С.17 – 18. 2 Гуцало І.А.,Пида С.В.,Стельмащук В.Г.,Мельничук О.А.
19 Фізіолого-біохімічні особливості інтродукованих видів роду Lupinus в умовах західного Лісостепу України Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: Матер. міжн. наук. конф. Присвяченої 75-річчю заснування Нац. ботан. саду ім. М.М.Гришка, 15-17 вересня 2010р. – Київ:Фітосоціоцентр, 2010. – С.544 – 546. Пида С.В.,Гуцало І.А.,Колодяженська Т.
20 Інтродукція Lupinus elegans в умовах Кременецького ботанічного саду. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – №4 (32). –Видання ВАК. 7 Гуцало І.А.Пида С.В.Мельничук О.А.
21 Формування колекції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду Актуальні проблеми дослідження довкілля. // // // Збірник наукових праць (за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19 – 21 травня 2011 р., м. Суми). – Суми: Вінниченко М.Д., 2011. –  С. 151 – 154. 4 Скакальська О.І.,Поліщук Л.П.,Кубінська Л.А.,Скоропляс І.О.
22 Інтродукція Scutelaria baicalensis G. в Кременецькому ботанічному саду -//-//-C. 89 – 91. 3 Мельничук О.А.,Хоптян Л.І.,Середюк Н.В.
23 Поширення кизильників в умовах гряди Кременецьких гір // Вісник Київського нац. у-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2011.  –  №29. –  С. 26 – 28. Видання ВАК. 3 Кубінський М.С.,Гревцова Г.Т.,Віхорчук С.О.,Кубінська Л.А.
24 Особливості росту і розвитку Lupinus arboreus Sims. при інтродукції в Кременецький ботанічний сад // Інтродукція рослин. Вісник нац. бот. саду ім. М.М.Гришка. 2012 – №1 – С.67 – 71.Видання ВАК. 5 Гуцало І.А.Пида С.В.Стельмащук В.Г.Мельничук О.А.
25 Колекція кормових культур в Кременецькому  ботанічному саду Сучасні проблеми  біології, екології та хімії: збірка матеріалів ІІІ Міжн. наук.- практ. конфер., присвяченої 25-річчю біолог. факульт., 11 – 13 травня 2012 року, Запоріжжя – С.415.Видання ВАК. 1 Мельничук О.А.,Гуцало І.А.,Кубінська Л.А.
26 Інтродукція видів роду Lupinus у Кременецькому ботанічному саду Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова», том 14, 2012. – С.67 – 71Видання ВАК. 5 Гуцало І.А.Пида С.В.Мельничук О.А.
27 Інтродукція роду Lupinus у Кременецькому ботанічному саду Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво: матеріали Міжн. наук. конф. присвяченої 200-річчю Нікітського ботанічного саду,  5 – 8 червня 2012р., Ялта – с. 206 1 Гуцало І.А.
28 Колекція лікарських, кормових, пряно смакових та нових малопоширених овочевих культур в Кременецькому ботанічному саду Дослідження флори і фауни Західного Поділля: матеріали ІІ регіон.науково-прак.конф., 24 – 25 травня 2013р.,  – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – С.19 – 21 3 Мельничук О.А.,Гуцало І.А.,Кубінська Л.А.
29 Колекція лікарських, кормових, пряно смакових та нових малопоширених овочевих культур в Кременецькому ботанічному саду Теоретичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття: матеріали наук. конф. Молодих дослідників, 4-7 черв.2013 р., Умань) / відп. ред. А.Д.Черненко. – Умань: ВПП «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2013. – С.44-45 2 Мельничук О.А.,Гуцало І.А.,Кубінська Л.А.

 

 

Колекція кормових культур

Колекція нових та малопоширених кормових культур нараховує 139 таксономічних одиниць, що належать до 53 родів з 11 родин двох класів відділу Magnoliophyta, у тому числі: 127 видів, 4 гібриди, 7 форм та 36 сортів. Найбільше представлені в колекції родини Fabaceae та Poaceae, на долю яких припадає 70% видового складу.

Найчисельнішу групу складають однорічні трав’янисті рослини – частка яких становить 52% від загальної кількості, багаторічні – 47%, дворічників –1%.

В колекції зібрані види світової та місцевої флори.

Переважаючою життєвою формою за кількістю цвітінь та плодоношень протягом онтогенезу є монокарпічні види на долю яких припадає 58% від їх загальної кількості. За еколого-морфологічними ознаками спектр видів є досить одноманітним: на частку трав’янистих  дворічників припадає лише 1%, а на трав’янисті однорічники та багаторічники відповідно по 52 і 47%, і лише один вид Lupinus arboreus Sims.- напівкущик.

 

Колекція  овочевих культур

З 2007 року  колекційний фонд малопоширених овочевих рослин нараховує 106 таксонів з них 53 сорти, 40 форм, що відносяться до 15 родин, 38 родів, 58 видів. Найчисельнішу групу складають однорічні трав’янисті рослини – 91 культур (72%), багаторічні – 15 (19%), дворічні – 10 (9%).

Всі овочеві культури, які вирощуються в Кременецькому ботанічному саду, належать до 15 родин.

Насиченість таксономічних груп в колекції досить нерівномірна. Найбільшими таксономічними групами є родини Fabaceae – 26 таксонів, Cucurbitaceae – 15 таксонів, Asteraceae – 10 таксонів, Alliaceae – 9 таксонів.

Для зручності реалізації овочеві культури залежно від особливостей використання продуктових органів поділяємо на 5 груп:

В 2011 році колекція нових овочевих культур поповнилася 6 видами: Cucumis anguria, Melothria scabra, Hibiscus esculentus, Cucumis melo flexuosus, Solanum caripense, Cucumis metuliferus

Колекція овочевих культур має як наукове так і практичне значення. Вона дає можливість дослідження інтродуцентів  у нових кліматичних умовах (проходження фенонологічних фаз), з’ясувати можливість введення їх у культуру як джерела вітамінів та біологічно активних речовин, вивчити способи розмноження (вегетативне та насіннєве) і збільшення  біорізноманіття.

 

Колекція пряносмакових рослин

Колекція пряноароматичних нараховує 76 видів, які представлені 9 родинами. Найчисельнішу групу складають багаторічні трав’янисті рослини 50%, 42% усієї колекції становлять однорічники, частка дворічників – 8%.

Найбільш великими таксономічними групами є родини: Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae. Пряноароматичні діляться на 3 групи: перцеві, гвоздичні і ароматичні. До І групи відносяться рослини: вітекс священний, коноплевидний, негундо, чабер садовий і гірський, майоран садовий, естрагон, монарда трубчаста – рослини, які мають аромат перцю і гіркий смак. До ІІ групи зараховані базиліки справжні і пурпурові, гравілат міський – рослини з гвоздичним ароматом. В ІІІ групу входять змієголовник молдавський, лофант анісовий, мірис запашний – рослини, кожна з яких має свій смак і аромат.

На базі колекційного фонду нових та малопоширених кормових рослин Кременецького ботанічного саду проводяться наукові дослідження згідно планів науково-дослідної роботи затверджених Державною службою заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України, а також проходять навчальну практику студенти природничого факультету Києво-Могилянської академії, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка, Рівненського медичного коледжу.

 

Колекція лікарських рослин

Колекція лікарських рослин створена в 2003 році і нараховує 115 видів, 8 сортів, які відносяться до 37 родин (переважають види родини Asteraceae, Lamiaceae). Найчисельнішу групу  складають багаторічні трав´янисті рослини.

Створена колекція за навчально-просвітницьким принципом з метою вивчення їх генетичного різноманіття для спеціалістів фармацевтичних, педагогічних та сільськогосподарських вузів, і використання їх в демонстраційних цілях з метою пропаганди лікарських рослин.

Пошук рослин здійснювався безпосереднім обміном насіннєвого та посадкового матеріалів з іншими установами, по делектусу, експедиційні зразки.

Крім колекції створені розсадники лікарських рослин, а саме: нагідки лікарські, шавлія лікарська, череда тричіроздільна для подальшого їх збору та реалізації.

 

 

Послуги:

  1. Реалізація посадкового матеріалу та насіння, лікарської сировини.
  2. Проведення наукових практик та занять, проведення екскурсій.
  3. Надання консультацій по вирощування та догляду за рослинами.

 

 

 

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад